Adatkezelés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) 12. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Továbbá, a (2) bekezdés előírja, hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintettek részére történő előzetes tájékoztatás kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Városi Bölcsőde, 4220 Hajdúböszörmény, Eötvös utca 11-13. szám alatti intézmény e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Az adatkezelő megnevezése:

Az intézmény neve:

Városi Bölcsőde

Székhelye:

4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József utca 11-13.

Adószáma:

16729445-2-09

Képviseli:

Bodó Erzsébet intézményvezető

Telefon:

+36-52-227-499

E-mail:

hb.varosibolcsode@gmail.com

info@varosibolcsode.hu

Honlap:

www.varosibolcsode.hu

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen:

Városi Bölcsőde adatkezelési szabályzat
Adatkezelési szabályzat

További GDPR-dokumentumok:

Városi Bölcsőde GDPR-tájékoztató szülőknek
GDPR-tájékoztató szülőknek

Városi Bölcsőde GDPR-adatlap gyermekeknek
GDPR-adatlap gyermekeknek

Városi Bölcsőde GDPR-tájékoztató alkalmazottaknak
GDPR-tájékoztató alkalmazottaknak

Városi Bölcsőde GDPR-adatlap alkalmazottaknak
GDPR-adatlap alkalmazottaknak

Városi Bölcsőde GDPR hozzájáruló nyilatkozat
hozzájáruló nyilatkozat