Alaptevékenységeink

Jogszabályok, irányelvek

Bölcsődénk a gyermekjóléti alapellátás részeként hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. Ellátja Hajdúböszörmény város területén élő, családban nevelkedő - 20 hetes kortól 3 éves korú - gyermekek napközbeni nevelését és gondozását.

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei nevelési-gondozási év végéig maradhat az intézményben, illetve amennyiben fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Intézményünk feladatköre 2007 szeptemberétől kibővült. Az alapellátáson túl, integrált csoportban biztosíthatjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását, 6. életévük betöltését követő augusztus 31-ig, amennyiben rendelkeznek a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével. A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő környezet, a differenciált ellátás biztosítja, valamint fejlesztésükhöz a szakembereket az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja. A fejlesztés a bölcsőde intézményében történik. A bölcsődébe történő felvételről az intézményvezető dönt.

Mit nyújt a bölcsőde a gyerekeknek?

Mit nyújt a bölcsőde a szülőknek?

A bölcsődei nevelés feladatai

A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése

A család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg. A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt. A kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, módszereket.

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

Az egészséges testi fejlődés elősegítése érdekében feladatunk egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a kisgyermekek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása. A kisgyermek egészséges életmódra nevelése bölcsődei élete alatt folyamatosan történik, ezt szolgálja a minőségileg megfelelő táplálás, az étkezési kultúra kialakítása, a kultúrhigiénés szokások megerősítése. Feladatunk a jól kialakított napirenden belül az aktív, tevékeny élet, a nyugodt pihenés feltételeit biztosítani. A betegségek megelőzése érdekben biztosítjuk a megfelelő időtartamú szabad levegőn való tartózkodást, a megfelelő étrendet, folyadékpótlást, vitaminellátást a fejlődéshez szükséges anyagok bevitelét.

Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése

Nagyon fontos, hogy a kisgyermek már a bölcsődébe kerülés első napjaitól érezze, hogy a kisgyermeknevelő szeretete, gondoskodása, figyelme neki szól, Ő az, aki az új helyzetben védelmet, biztonságot nyújt számára. Feladatunk a saját nevelőrendszeren belül elősegíteni a csoportban élő gyermek biztonságérzetét, szeretetteljes felnőtt-gyermek kapcsolat kialakulását, egyéni szükségleteinek kielégítését. Segítjük a társas kapcsolatok alakulását, a közös egymás melletti játékot, az együttélési szabályok elfogadását. Támogatjuk az önállósági törekvéseiben, tevékenységében, viselkedésében saját énjének érvényesítésében.

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelőink aktív részvételével és a megfelelő környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelésünk-gondozásunk helyzeteiben a szakember ismeretet nyújt, segíti a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során szerepet kap az élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása. Az önálló választás és a döntési képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző nevelői magatartás.

A Városi Bölcsőde Szakmai Programját „A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” figyelembevételével dolgoztuk ki, valamint figyelembe vettük a gyermekek és szülők igényeit, elvárásait, intézményünk személyi és tárgyi feltételei. Szakmai Program dokumentumunkat letöltheti itt.

A szolgáltatás célja

A kisgyermekek napközbeni ellátását úgy kívánjuk biztosítani, hogy az ellátás összhangban legyen a gyermekek szükségleteivel, kielégítse a szülők igényeit, elégedettek legyenek az ellátás minőségével. Célunk, hogy együttműködő, harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a családokkal, kölcsönösen segítve egymást a kisgyermekek nevelésében. Tiszteletben tartjuk a családi nevelés értékeit, hagyományait, szokásait, törekszünk a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. A sajátos nevelési igényű kisgyermeket önálló személyiségként fogadjuk el, nevelését-gondozását egyéni igényének figyelembevételével végezzük.

Bölcsődénk kiemelt szakmai céljai

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

Nevelő-gondozó munkánk során, az alapfeladatokon túl nagyobb szerepet, kiemelt figyelmet szentelünk a megismerési folyamatok fejlődésének segítésére, az érdeklődés kialakulásának és fenntartásának a segítésére, a kommunikációra.

Kisgyerekkorban a valóság felé orientálódnak a gyerekek: mindent meg akarnak fogni, ki akarnak próbálni. Miközben ismerkednek a világgal, minden érzékszervüket igénybe veszik: tapintanak, ízlelnek, hallanak, látnak, szagolnak. A gyerekek felfedező szenvedélye csillapíthatatlan. Számukra fontos kérdések: Mi ez? Mire lehet használni? Mit lehet vele csinálni?

A beszélgetésnek, a kommunikációs kedv felébresztésének és fenntartásának elsődleges megelőzési szerepe is van.

Nagyon fontos, hogy a kisgyermekek úgy szocializálódjanak, hogy szokásukká váljon a meghitt beszélgetés a családban és a családon kívül is. Ennek a szokásnak a kialakítása segíthet abban, hogy a későbbi években ne alakuljon ki kapcsolati zavar.

A meghallgatás, a beszélgetés kezdeményezése, az értő figyelem, a kérdések megválaszolása, a kérdezés alapfeltétele a bizalmon alapuló, jó kapcsolatnak.

A kisgyermeknevelők modellnyújtó magatartásukkal segítik a kiemelt szakmai cél megvalósulását.

Célunk:

Ének-zenei nevelés

Zenei nevelésünk célja, hogy a kisgyermek zenei érdeklődősét felkeltsük, érzékennyé tegyük a környezet hangjai iránt, az énekes játékkal, az együtténeklés örömével érzelmeit gazdagítsuk.

Célunk, hogy a gyermekeket a magyar mondókákkal, énekes játékokkal megismertessük, dalolással kedvet keltsünk és mintát adjunk az önkéntes utánzásra, a spontán dúdolgatásra, énekelgetésre.

A kisgyermeknevelő az énekhez tartozó ismétlődő játékmozdulatokkal összerendezett mozgásra késztesse a gyermekeket, fejlessze ritmusérzékét, az énekelgetéssel olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek jól érzi magát és maga is hangicsál.

Célunk, hogy a bölcsődei zenei nevelés eredményeként lehetőséget nyújtsunk a kisgyermekek további zenei fejlődésére.

Minden gyermekcsoportunkban van furulya, néhány kisgyermeknevelő felhasználja ezt a tudását. Célunk, hogy lehetőség szerint minden szakember tanuljon meg valamilyen hangszeren játszani, annál is inkább, mert adott hozzá a tárgyi feltétel – triangulum, metallofon, xilofon, cintányér megtalálható a fejlesztő szobánkban.

Alkotótevékenységek

Célunk, hogy az alkotójátékok során a gyerekek sokféle anyaggal ismerkedjenek meg, kreativitásuk kibontakozhasson. Fedezzék fel az anyagok sajátosságai mellett az ábrázolás lehetőségét, örömét. Fejlődjön manipulációs készségük, fantáziájuk, kreativitásuk a különböző anyaggal való munkálkodásuk során, ezáltal új ismereteket, tapasztalatot szerezzenek.

Alkotás közben a gyerekek beszélő kedve fokozódik, ami hozzájárul a kommunikáció fejlődéséhez.

Az elkészült alkotásokat megőrizzük, polcon, táblán elhelyezzük, a gyerekek rajzait jellel ellátott mappába gyűjtjük, amit átadunk a szülőknek.