A bölcsődei nevelés főbb helyzetei

Tanulás

A tanulásnak kisgyermekkorban a legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés és maga a cselekvés. Az egyéni motivációval társuló cselekvésen alapuló tanulás segíti leginkább a gyermek fejlesztését. Modellnyújtással, bátorító, támogató, megerősítő, elismerő jelenléttel, az önállóság gyakorlásának lehetőségével, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosításával az élményszerzés lehetőségének biztosításával segítjük a tanulást.

Gondozás

Gondozás közben nevelünk is. Célunk a nevelés- gondozás során a gyerekek testi-lelki harmóniájának elősegítése. Minden gondozási helyzetben lehetőséget adunk a kisgyermekek aktív részvételére, elegendő időt biztosítunk egy-egy mozzanat megtanulására, sikeres próbálkozásait megdicsérjük.

Feladatunk elérni, hogy a bölcsődéskor végére a gyerekeink sok területen önállóak legyenek, kis segítséggel egyedül étkezzenek, öltözködjenek, tisztálkodjanak, a bölcsődében kialakított szokásokat, szabályokat tovább vigyék.

Játék

A játék önkéntes, spontán tevékenysége a gyerekeknek, amely örömérzetet vált ki. A személyiség minden területére kiható fejlesztő hatású eredménye van: elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, és szociális fejlődést.

Feladatunk, hogy biztosítsuk a játék objektív és szubjektív feltételeit. Egyaránt fontos a szabad tevékenységválasztás lehetőségének biztosítása, a gyermek öntevékenységének és kreativitásának támogatása, az indirekt irányítás, a megfelelő légkör megteremtése, a magányos játék és az együttes játék lehetőségének a megteremtése.

Mozgás

A mozgás a kisgyermekek életszükséglete, elengedhetetlen feltétele a szervezet harmonikus, összehangolt működésének. A mozgás fontos szerepet tölt be az értelmi fejlődésben, feltétele és eszköze a tapasztalásnak, a megismerő tevékenységnek, a gondolkozásnak.

Feladatunk, hogy a szobában és az udvaron egyaránt biztosítsuk a mozgásteret és a mozgásfejlesztő játékokat. Minden csoportszobánkban van csúszda, libikóka, ugráló labdák, hintalovak, biciklik.

A játszóudvarok nagy területűek, megfelelő a füves és a burkolt terület aránya. Sokféle mozgásformára lehetőséget adó, telepített udvari játékaink is biztosítják a mozgásigény kielégítését.

Bölcsődénk rendelkezik egy tágas emeleti konferencia teremmel is, ami teret ad rossz idő esetén a nagymozgásos játékoknak. Rendelkezésre állnak különböző mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök.

Mondóka, ének

Kisgyermeknevelőink feladata, hogy sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre adjon lehetőséget. Az énekelgetést tudatosan alkalmazzuk mindig a spontaneitásra, a kisgyermekek önkéntes érdeklődésére és részvételére építve. Napi szinten többször megjelenik a spontán dúdolgatás, ritmikus szövegek mondogatása, éneklése, környezet hangjainak megfigyeltetése, dallam és ritmushangszerek hallgatása, majd megszólaltatása, közös éneklés

Vers, mese

A verselés, mesélés, képeskönyv nézegetés, bensőséges kommunikációs helyzet a gyerekek és a kisgyermeknevelők között, ami érzelmi biztonságot nyújt. A versek, mesék hatással vannak a beszéd, a gondolkodás, az emlékezet, a képzelet, a szociális fejlődésre.

Alkotó tevékenység

A kisgyermeknevelőink feladata, hogy megteremtsék a rajzolás, festés, gyurmázás lehetőségét, a szükséges eszközök segítsék a gyerekek próbálkozásait. Az ismerkedés, az eszközök használatának gyakorlása a fontos, a kíváncsiság, az érdeklődés és aktivitás megtartása az alkotótevékenységek iránt, közben fejlődik a finommotorika, az érzékelés, észlelés: tapintás, forma, tér, szín, méret, alak. Feladat az egyes technikák, eszközhasználat megmutatása, az alkotókedv ébrentartása az alkotások elismerésével és megbecsülésével.

Egyéb tevékenységek

Egyéb tevékenységek különböző élethelyzetekhez, a környezet aktív megismeréséhez, egymásról és a környezetről való gondoskodáshoz, a környezet szépítéséhez kapcsolódnak, pl.: viráglocsolás, udvar seprése, falevelek összegyűjtése. Cél, hogy a gyerekek ezekben a tevékenységekben önként és örömmel vegyenek részt, átélhessék az „én csinálom” élményét, de bármikor ki is léphessenek belőle. A kisgyermeknevelő feladata, hogy biztosítsa a próbálkozás, az együttműködés és a feladatok megosztásának a lehetőségét.