Bemutatkozunk

Történetünk

a bölcsőde története

Magyarországon az első bölcsődét Brunszvik Júlia alapította külföldi példát követve, ezzel elindította a csecsemő és kiskorú gyermekek közösségi nevelését. Felismerte, hogy a felkészült szakemberek igen hatékonyan tudják a gyerekek szocializálását és a nevelését végezni. Ez a megoldás fokozatosan tért hódított az országban, néhány emberöltő alatt széleskörű hálózattá növekedett. Hajdúböszörményben is több mint félévszázados hagyománnyal rendelkezik a bölcsődei ellátás, gyerekek ezreinek egyengették itt első lépéseit, segítették útját az önállóság felé, örültek a nehezen megformált szavaknak. Az eredményes szakmai munka háttereként szolgáló tárgyi környezet is meghatározó a gyerekek komfortérzetének alakulásában. Ezért tekinthető mérföldkőnek az intézmény életében 2007 augusztusa, amikor átadásra került a korszerű eszközökkel és berendezésekkel felszerelt bölcsőde, amely biztosítja a szakszerű és biztonságos gondozás-nevelés feltételeit. Ebbe a kívül-belül megszépült 74 férőhelyes bölcsődébe várunk minden leendő bölcsődést, és szolgáltatásaink iránt érdeklődő szülőt, ahol szeretetteljes légkör, biztonságot adó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet vár rájuk.

A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek

 • a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet,
 • a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai Módszertani levél (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Budapest, 2009).

A program elkészítése során figyelembe vettük a gyermekek és szülők igényeit, elvárásait.

Bölcsődénk feladata

 • A gyermekjóléti alapellátás részeként hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez.
 • Ellátja a Hajdúböszörmény város területén élő, családban nevelkedő - 20 hetes kortól 3 éves korú - gyermekek napközbeni nevelését-gondozását. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei nevelési-gondozási év végéig maradhat az intézményben. Amennyiben fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább nevelhető és gondozható a bölcsődében.
 • Az alapellátáson túl integrált csoportban biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését öt éves korig - gyógypedagógus, gyógytestnevelő segítségével - amennyiben rendelkeznek a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével.
 • Az intézmény konyháját a HACCP előírásainak megfelelően alakítottuk ki, ahol a korszerű és változatos táplálkozáson túl, a tojás- és tejfehérjementes étrendet és részben az allergiás gyermekek megfelelő étkeztetését is biztosítjuk.

A bölcsődébe történő felvételről az intézményvezető dönt.

Élet a bölcsiben

Kiemelt szakmai célunk

Nevelő-gondozó munkánk során, az alapfeladatokon túl nagyobb szerepet, kiemelt figyelmet szentelünk a megismerési folyamatok fejlődésének segítésére, az ének-zenei nevelésre és az alkotó tevékenységre.

Kisgyerekkorban a valóság felé orientálódnak a gyerekek: mindent meg akarnak fogni, ki akarnak próbálni. Miközben ismerkednek a világgal, minden érzékszervüket igénybe veszik: tapintanak, ízlelnek, hallanak, látnak, szagolnak. A gyerekek felfedező szenvedélye csillapíthatatlan. Számukra fontos kérdések: "Mi ez?", "Mire lehet használni?", "Mit lehet vele csinálni?".

A beszélgetésnek, a kommunikációs kedv felébresztésének és fenntartásának elsődleges megelőzési szerepe is van. Nagyon fontos, hogy a kisgyermekek úgy szocializálódjanak, hogy szokásukká váljon a meghitt beszélgetés a családban és a családon kívül is. Ennek a szokásnak a kialakítása segíthet abban, hogy a későbbi években ne alakuljon ki kapcsolati zavar. A meghallgatás, a beszélgetés kezdeményezése, az értő figyelem, a kérdések megválaszolása, a kérdezés alapfeltétele a bizalmon alapuló, jó kapcsolatnak.

A gondozónők modellnyújtó magatartásukkal segítik a kiemelt szakmai cél megvalósulását.

Célunk:

 • felkelteni a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését, kreativitását,
 • elősegíteni, hogy maga fedezze fel a környezet tárgyait, élőlényeit,
 • lehetőséget adni az érzékszervekkel való tapasztalásokra,
 • megfigyelni az évszakok szépségeit, színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit,
 • bátorítani az önálló véleményalkotást,
 • segíteni az élményszerzést és annak feldolgozását.

A megismerő folyamat segítése játékban, spontán helyzetekben, beszélgetésekben, a napi élet bármely mozzanatában megvalósulhat.

Városi Bölcsőde - gyerekek
Városi Bölcsőde - gyerekek
Városi Bölcsőde - gyerekek

Zenei nevelésünk célja, hogy a kisgyermek zenei érdeklődősét felkeltsük, érzékennyé tegyük a környezet hangjai iránt, az énekes játékkal, az együtténeklés örömével érzelmeit gazdagítsuk. Célunk, hogy a gyermekeket a magyar mondókákkal, énekes játékokkal megismertessük, dalolással kedvet keltsünk és mintát adjunk az önkéntes utánzásra, a spontán dúdolgatásra, énekelgetésre. A kisgyermeknevelő az énekhez tartozó ismétlődő játékmozdulatokkal összerendezett mozgásra késztesse a gyermekeket, fejlessze ritmusérzékét, az énekelgetéssel olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek jól érzi magát és maga is hangicsál.

Feladataink:

 • a kodályi elvekhez híven zenei anyag válogatása, melyre jellemző, hogy művészien szép és egyszerű legyen,
 • az éneklés halk, néhány gyerekhez szóljon, érvényesüljön a felnőtt – gyermek bensőséges kapcsolata,
 • a nap folyamán alkalomszerűen többször jelenjen meg az éneklés, mondókázás játékos mozgással kísérve - észre kell venni azokat a lehetőségeket, amikor a kisgyermek igényelné ezt,
 • az énekelgetést tudatosan alkalmazva a spontaneitásra, a gyerekek önkéntes érdeklődésre és részvételére kell építeni,
 • fel kell hívni a gyerekek figyelmét a természet zörejeire: pl. madárhangok, szélzúgás, közlekedési eszközök hangjaira,
 • hangulatkeltésre, csendes meghallgatásra énekelgessünk a gyerekeknek pl. állatokról, virágokról, évszakokról,
 • élő zene alkalmazása hangszerek segítségével.

Az alkotójátékok során célunk. hogy a gyerekek sokféle anyaggal ismerkedjenek meg, kreativitásuk kibontakozhasson. Fedezzék fel az anyagok sajátosságai mellett az ábrázolás lehetőségét, örömét. Fejlődjön manipulációs készségük, fantáziájuk, kreativitásuk a különböző anyaggal való munkálkodásuk során, ezáltal új ismereteket, tapasztalatot szerezzenek.

Városi Bölcsőde - gyerekek
Városi Bölcsőde - gyerekek
Városi Bölcsőde - gyerekek

Feladatunk megtervezni a tevékenységeket, előkészíteni a szükséges eszközöket, ezáltal kialakítani az érdeklődést. A gyerekek játékosan ismerkednek meg sokféle anyaggal, eszközzel:

 • firkálgatnak nagyfelületen, földre vagy falra helyezett csomagoló papírra,
 • rajzolgatnak homokba pálcával, aszfaltra, táblára színes krétával,
 • nyomot hagynak ceruzával, zsírkrétával, festékkel,
 • ujjal festenek, tenyérlenyomatot készítenek,
 • ismerkednek az ollóval, vágnak, tépnek, gyűrnek papírokat,
 • ragasztanak papírra magvakat, száraztésztát, pamutot, papírt,
 • kipróbálják a különböző anyagokat: gyurmát, só-liszt gyurmát, homokot, havat, papírt, apró terméseket, fonalat,
 • sodornak, gyurkálnak, simítanak, ütögetnek, gömbölyítenek ezekkel.

Minden tevékenységet kísérhet beszélgetés, énekelgetés, verselgetés, mondókázás.

© 2007-2019 Városi Bölcsőde, Hajdúböszörmény.